Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Artikel 1.1

De identiteit van de ondernemer:
Dutchskins International BV
handelend onder de naam Partijhandel.Online, hierna te noemen “Partijhandel.Online”

Vestigings adres:
Steenbokstraat 21
7324 AZ Apeldoorn
Telefoonnummer 085 – 303 4259
E-mail: info@partijhandel.online
KvK-nummer: 63419351
Btw-identificatienummer: NL855227655B01

Artikel 1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partijhandel.Online gedane offertes, met Partijhandel.Online gesloten overeenkomsten en de aan Partijhandel.Online verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op transacties met Partijhandel.Online van toepassing indien Partijhandel.Online daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 1.3
Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Partijhandel.Online uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijhandel.Online zijn bevestigd.

 1. Aanbiedingen / Opdrachten

Artikel 2.1
Alle door of namens Partijhandel.Online gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Partijhandel.Online, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2.2
Opdrachten, die aan Partijhandel.Online worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Partijhandel.Online pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.
Artikel 2.3
Ingeval overeenkomsten met Partijhandel.Online een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Partijhandel.Online vastgelegde tijdsbestek.

Artikel 2.4
Indien en nadat een opdracht aan Partijhandel.Online is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Partijhandel.Online is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Partijhandel.Online en op de door Partijhandel.Online te stellen voorwaarden.

Artikel 2.5
Alle verkopen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Partijhandel.Online gerechtigd is elke verhoging van door derden in rekening gebrachte kosten aan koper in rekening te brengen. In geval van annulering zal de opdrachtgever aan Partijhandel.Online zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 2.6
Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Partijhandel.Online geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.

Artikel 2.7
Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van Partijhandel.Online niet of onvoldoende tot resultaat geleid.

Artikel 2.8
Leveringsvoorwaarden als “F.O.B.” en “C.I.F.” etc. worden uitgelegd volgens de laatste editie van “INCOTERMS”, uitgegeven volgens de internationale Kamer van Koophandel.

 1. Levering, risico, aansprakelijkheid


Artikel 3.1
Alle leveringen vinden plaats af magazijn Partijhandel.Online, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3.2
Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Partijhandel.Online te Beugen hebben verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij levering franco werk behoeft Partijhandel.Online de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper/opdrachtgever verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Beide partijen dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.

Artikel 3.3
Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren. Oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Partijhandel.Online, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. De zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

Artikel 3.4
In geval levering op afroep is overeengekomen, moeten de zaken worden afgenomen binnen de daarvoor bij de overeenkomst overeengekomen termijn zulks met een maximum van zes maanden na de datum van de overeenkomst. Indien dit niet geschiedt, heeft Partijhandel.Online het recht het restant ineens af te leveren, dan wel in rekening te brengen.

Artikel 3.5
De opdracht wordt door Partijhandel.Online uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Partijhandel.Online door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Partijhandel.Online geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van Partijhandel.Online zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Partijhandel.Online derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 3.6
Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever /koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een gebruiksaanwijzing heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Partijhandel.Online. Nadien kunnen nog slechts binnen acht dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Partijhandel.Online, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Partijhandel.Online niet in behandeling te worden genomen.

Artikel 3.7
Het indienen van bezwaren bij Partijhandel.Online geeft nimmer recht de betaling van de factuur op te schorten.

 1. Prijzen 

Artikel 4.1
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Partijhandel.Online toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/opdrachtgever. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

 1. Eigendomsvoorbehoud


Artikel 5.1
Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Partijhandel.Online tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Partijhandel.Online zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Partijhandel.Online volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/koper moet Partijhandel.Online daartoe de gelegenheid geven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

6. Betaling

Artikel 6.1
Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, à contant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Partijhandel.Online wordt bevestigd. Partijhandel.Online behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

Artikel 6.2
Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd.

Artikel 6.3
Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Partijhandel.Online verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Partijhandel.Online zal zijn vereist.

Artikel 6.4
Indien Partijhandel.Online overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan Partijhandel.Online vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste 115,00 ? bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

Artikel 6.5
Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Partijhandel.Online verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.

Artikel 6.6
Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Partijhandel.Online gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

Artikel 6.7
Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Partijhandel.Online de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6.8
De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Retentierecht

Artikel 7.1
Als Partijhandel.Online zaken onder zich heeft van de koper/opdrachtgever heeft Partijhandel.Online het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/opdrachtgever aan Partijhandel.Online verschuldigd is.

8. Verplichtingen van koper/opdrachtgever


Artikel 8.1
Koper/opdrachtgever is verplicht om aan Partijhandel.Online alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.

Artikel 8.2
Koper/opdrachtgever is gehouden om Partijhandel.Online te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Partijhandel.Online.

9. Verplichtingen aan uitvoering door derden

Artikel 9.1
Indien derden aan Partijhandel.Online zaken of diensten leveren in opdracht van Partijhandel.Online zijn zij gehouden dat op vakbekwame en deugdelijke wijze en tijdig te doen, bij gebrek waarvan Partijhandel.Online gerechtigd zal zijn om iedere betalingsverplichting ten opzichte van die derde op te schorten, dan wel de opdracht in te trekken zonder dat Partijhandel.Online enige vergoeding zal zijn verschuldigd.

Artikel 9.2
In zodanige gevallen zal de in gebreke zijnde derde jegens Partijhandel.Online gehouden zijn om, indien Partijhandel.Online dat wenst, alsnog te presteren en aan Partijhandel.Online alle schade te vergoeden die Partijhandel.Online ondervindt als gevolg van de tekortkoming, alles zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

  1. Verplichtingen van uitvoering

Artikel 10.1
Partijhandel.Online neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.

Artikel 10.2
Indien een aan Partijhandel.Online verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Partijhandel.Online in het algemeen beperkt tot het navolgende.

Artikel 10.3
Partijhandel.Online zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen.

Artikel 10.4
Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Partijhandel.Online het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

Artikel 10.5
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Partijhandel.Online (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden).

   1. Verpakkingseenheden, maten, gewichten en pallets

Artikel 11.1
Levering geschiedt uitsluitend in de door Partijhandel.Online te bepalen verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van de door Partijhandel.Online in offertes, orderbevestigingen en verkoopovereenkomsten opgegeven maten, hoeveelheden, soort, samenstelling, kwaliteit en andere eigenschappen betreffende niet geïndividualiseerde en of niet gespecificeerde zaken, behoudt zij zich bij levering een afwijking voor zowel naar boven als beneden, tenzij Partijhandel.Online één en ander schriftelijk heeft gegarandeerd. Zodanige afwijkingen geven partijen geen recht op evenredige prijsaanpassing, noch vormen deze afwijkingen voor partijen reden om ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11.2

Indien Partijhandel.Online de te leveren zaken levert op pallets of dergelijke, dienen deze door of vanwege koper bij levering te worden geruild tegen in soort, aantal, kwaliteit en afmeting gelijke, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Blijft opdrachtgever/koper hiermee ingebreke, dan zullen de hierdoor ontstane kosten aan opdrachtgever/koper in rekening worden gebracht.

   1. Garantie


Artikel 12.1
Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien koper/opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

   1. Afname


Artikel 13.1
De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de opdrachtgever bij Partijhandel.Online aanwezig zijn, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.

Artikel 13.2
Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Partijhandel.Online worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan Partijhandel.Online moeten worden vergoed.

   1. Geschillen

Artikel 14.1
Op alle met Partijhandel.Online gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing; met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.

   1. Website

Artikel 15.1
Alle producten op deze website worden geheel vrijblijvend en mits onverkocht aangeboden. Voorraden op deze website kunnen afwijken van de werkelijke voorraad i.v.m. de bijwerking van de site.

Artikel 15.2
Prijzen op deze website zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Translate »